Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
03/06/2022

Ngày 06/10/2021, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 06/10/2021, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước tiến tới xây dựng Chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường; phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Tiền Giang thực hiện cao hơn mức trung bình cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 20 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số. Xây dựng Chính quyền số, hình thành đô thị thông minh. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số. Phát triển xã hội số. Ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông, công nghiệp, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa, du lịch).

Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Minh Hiếu

Văn bản mới Văn bản mới